ภาพการฝึกศึกษา ณ.โรงเรียนการกำลังสำรอง ค่ายธนะรัชต์ จังหวัดประจวบคีรีขัน
ภาพการฝึกศึกษาหลักสูตรเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรปีการศึกษา๒๕๕๑ รุ่น............


 
ที่ตั้ง(ชั่วคราว) ©๖๓ ม. ๔ ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี ๒๐๒๔๐ โทร. ๐๘๑-๘๒๔-๙๕๕๑ , ๐๘๗-๗๕๑๓๗๘๙