หน่วย ฉก.ทหารพรานนาวิกโยธิน เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย)

(1/1)

pong-backman:
                                หน่วย เฉพาะกิจ ทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ

 เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน (ชาย)
วันรับสมัครและคัดเลือก  ในวันเสาร์ที่  19 มีนาคม 2554  ตั้งแต่ 0800 -  1200


๑.   คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน (ชาย)

                                ๑.๑ เพศชาย  มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์    และไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ 

                                ๑.๒  เป็นทหารกองหนุน หรือทหารกองเกิน

                                ๑.๓  บิดา - มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

                                ๑.๔  ไม่เป็นผู้ที่เคยมีประวัติอาชญากร จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในคดีใด ๆ ทั้งสิ้น

                                ๑.๕  มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า  ๑๖๐ เซนติเมตร  และน้ำหนัก ๔๕ กิโลกรัม ขึ้นไป  ว่ายน้ำเป็น

                                ๑.๖   มีร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสนามได้

                                ๑.๗  วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  หรือเทียบเท่าขึ้นไป

                                ๑.๘  ไม่มีรอยสักที่มองเห็นนอกร่มผ้า

                                ๑.๙   ไม่เคยเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินมาก่อน (ยกเว้นผู้ลาออกไปรับราชการทหารกองประจำการ)

                                ๑.๑๐   ต้องเป็นบุคคลผู้ซึ่งสามารถ โอนย้ายทะเบียนบ้าน เข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินได้

                                ๑.๑๑   ต้องไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ และไม่ติดยาหรือสารเสพติด

                                ๑.๑๒  หากไม่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑.๗ จะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษ เช่น มีความรู้พิเศษทางช่างเชื่อมไฟฟ้า, ช่างก่อสร้าง, ช่างซ่อมเครื่องยนต์,  ช่างไฟฟ้า, ช่างเขียน  และอื่น ๆ ทั้งนี้ต้องผ่านการทดสอบของคณะกรรมการ

                                 ๑.๑๓  ต้องเป็นบุคคลที่สามารถว่ายน้ำได้

                                 ๑.๑๔ ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ปกครอง ให้เข้ารับการฝึก ( เมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว )

                         ๒. เอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัครอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน (ชาย)

                                ๒.๑  บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบแทน ฉบับจริงและสำเน

                                                 ๒.๒  หนังสือสำคัญทหารกองเกิน หรือสมุดประจำตัวทหารกองหนุน ฉบับจริงและสำเนา

                                ๒.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน  (ฉบับเจ้าบ้าน) ของผู้สมัคร  และของบิดามารดาผู้ให้กำเนิด  ฉบับจริงและสำเนา

                                ๒.๔ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว และชื่อสกุล ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อตัว และชื่อสกุล

                                ๒.๕ ประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ  ฉบับจริงและสำเนา

                                ๒.๖ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา (ถ่ายไม่เกิน ๓ เดือน) ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป

                                ๒.๗  หนังสือรับรองยินยอมของบิดามารดา หรือผู้ปกครอง

                       

                   ๓.  วันรับสมัครและคัดเลือก  ในวันเสาร์ที่  19 มีนาคม 2554  ตั้งแต่ 0800 -  1200   

               ณ  สนามหน้า  บก.ฉก.ทพ.นย.  ค่ายเทวาพิทักษ์  อำเภอโป่งน้ำร้อน   จังหวัดจันทบุรี   

                         ๔.  ผู้สมัครต้องมาถึงสถานที่รับสมัคร  ก่อนเวลา  0800  เพื่อฟังคำชี้แจงของคณะกรรมการ

                         ๕.  วันรายงานตัวเข้ารับการฝึก ในวันที่  1   เมษายน   พ.ศ.2554  เวลา 0900  ณ  สนามหน้าที่ว่าการอำเภอโป่งน้ำร้อน  จังหวัดจันทบุรี

                         ๖.  คำแนะนำ รายละเอียดของการปฏิบัติอื่น ๆ จะแจ้งให้ทราบในวันรับสมัคร และคัดเลือก   หรือสอบถามได้ที่ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์
                              อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โทร.๐ - ๒๔๖๖- ๑๑๘๐ - ๙ ต่อ ๓๓๓๔๒  หรือ ๐ - ๓๙๓๒ – ๖๒๙๒  หรือ www.tp-marines.net
                        หมายเหตุ
                           - เกณฑ์การทดสอบร่างกาย ชาย
                             ดึงข้อ  18 ครั้ง 100 คะแนน ,
                             ลุกนั่ง เวลา 2 นาที  78 ครั้ง  100 คะแนน ,
                             ยึดพื้น 52 ครั้ง  100 คะแนน,
                            วิ่ง 800 เมตร 2 นาที 30 วินาที  100 คะแนน
                             สอบข้อเขียน ความรู้ทั่วไป และความสามารถพิเศษ
                             ทุกท่านที่จะสมัครเข้าเป็นทหารพรานนาวิกโยธิน ควรเตรียมร่างกายให้แข็งแรง อดทน มีจิตใจเป็นนักสู้ ไม่ย่อท้อ   
               คลิ๊กชมการฝึกตัวอย่าง    http://www.tp-marines.net/joint6-51tt.htm

เว็บไซค์ http://www.tp-marines.net/getpara254.htm
หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140
โทร. 039 - 326147  , 039 - 326292 Email TN2P@HOTMAIL.COM

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ