ปีกพระเจ้าตากสิน

หลักสูตร กระโดดหอสูง ๓๔ ฟุต ปีก ศฝ.นศท.มทบ.๑๔

การฝึกทดสอบกำลังใจของนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๑๔ ได้มีการบรรจุให้มีหลักสูตร
กระโดดหอสูง ๓๔ ฟุตขึ้น เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารมีขวัญกำลังใจที่เข้มแข็ง กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว และยังเป็นการฝึกให้นักศึกษาวิชาทหาร
ได้รับทราบถึงหลักสูตร การส่งกำลังทางอากาศเบื้องต้น เพราะต้องฝึกท่ายืนประตู ท่าโดด ท่าตรวจร่ม และท่าลงพื้น
ผู้ที่ผ่านการฝึกทดสอบกำลังใจ กระโดดหอสูง ๓๔ ฟุต นั้น จะได้รับการประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถ ปีกโดดหอ ศฝ.นศท.มทบ.๑๔

ลักษณะของปีก เป็นปีกนก : แสดงถึงความสามารถในการเหินเวหา ตรงกลางมีรูปกงจักร : กงจักร เป็นอาวุธของพระนารายณ์
(พระมหากษัตริย์ คือ องค์นารายณ์อวตาล) ซึ่งก็คือ กองทัพบก ภายในกงจักร มีพระรูป สมเด็จพระเจ้าตากสิน ทรงม้าศึก : จังหวัดชลบุรี
เป็นที่ประทับแรม และทางเดินทัพของ สมเด็จพระเจ้าตากสิน (พระยาวชิรปราการ)อันเป็นสัญลักษณ์ประจำหน่วย มณฑลทหารบกที่ ๑๔
ร่มชูชีพ ที่มีสายร่ม ๗ เส้น : เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความสามารถในการกระโดดร่ม (หลักนิยมของทหารพลร่ม ปีกร่มจะต้องมีเชือกร่ม ๗ เส้น)
พื้นหลังเป็นผ้ากำมะหยี่สีแดง : แสดงถึงความกล้าหาญ เด็ดเดี่ยว ของทหาร ลักษณะปีกโดยรวมจะคล้ายคลึงกับปีกแสดงความสามารถในการ
โดดร่มส่งกำลังทางอากาศของกองทัพบก

ปีกโดดหอ ศฝ.นศท.มทบ.๑๔ เป็นแนวความคิดของ พ.อ.สัมพันธ์ ชนะวรรณ อดีต ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.๑๔ ซึ่งท่านได้เริ่ม สร้างหอโดด
และเครื่องหมายแสดงความสามารถ อีกทั้งยังบรรจุให้อยู่ในหลักสูตรการฝึกของ นศท.มทบ.๑๔ มาจนถึงปัจจุบัน

การประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถ
สำหรับชุดปกติ กากีแกมเขียว หรือชุดปกติข้าราชการพลเรือนให้ประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถนี้ที่หน้าอกซ้าย เหนือแพรแถบ
เครื่องราชอิสริญาภรณ์ หรือแพรแถบเหรียญ ประมาณ ๑ ซม.
สำหรับชุดฝึก ให้ประดับเครืองหมายแสดงความสามารถนี้ที่หน้าอกซ้ายเหนือกระเป๋าประมาณ ๑ ซม.

 


โดย : ว่าที่ร.ต.ยศวรา จันทิม