ระเบียบและนโยบายชมรมฯ

                                                                                      นโยบายของชมรม
๑. เทิดทูน สถาบันหลัก คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๒. ช่วยเหลือให้ความรู้และชี้แนะสิ่งที่ถูกต้องให้กับกำลังพลสำรองหรือนักศึกษาวิชาทหาร
๓. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่กำลังสำรอง
๔. ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมกันบูรณปฏิสังขรณ์ เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์
๕. ส่งเสริมให้กำลังสำรองได้มีโอกาสได้ฝึกทบทวน วิชาทหาร
                                                                          วัตถุประสงค์ ระเบียบ และกฎข้อบังคับ
๑. เพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประมุข และไม่ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
๒. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานกับบุคคล คณะบุคคล หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตามความรู้
     ความสามารถรวมถึงการดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ
๓. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการดำเนินกิจกรรมของชมรมฯ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการด้านการทหาร
    สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง แก่สมาชิก และประชาชนผู้ที่สนใจทั่วไป
๔. เพื่อสร้างผลงานในการดำเนินกิจกรรมของ อย่างมีคุณธรรมให้เป็นที่ปรากฏแก่สาธารณชน ซึ่งสามารถยกระดับสถานภาพของกำลัง
    พลสำรองจนเป็นที่ยอมรับต่อสังคม
๕. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลสำรองให้มีศักยภาพ และสร้างความสามัคคีกลมเกลียวให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ ตลอดจนถึงสร้างความ
     ภาคภูมิใจในการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้นำ
๖. เพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างสรรค์ พร้อมสนับสนุนให้สังคมมีความเข้มแข็ง ภายใต้ความมีระเบียบ วินัย กล้าหาญ และเสียสละ
๗. เพื่อบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์แก่สังคม
๘. ต้องไม่ใช้ชื่อชมรม หรือคำสั่งแต่งตั้งยศ ที่ได้รับ ไปในทางธุรกิจ และการเมือง
๙. เพื่อช่วยเหลือสังคม และประเทศชาติ โดยเป็น กำลังสำรองในยามฉุกเฉิน
๑๐. สนับสนุนกำลังสำรองรุ่นใหม่ ๆ เพื่อพัฒนากิจการกำลังสำรองต่อไป
๑๑. ไม่กระทำให้เกิดความแตกร้าวในหมู่ กำลังสำรองด้วยกันโดยเด็ดขาด

                                                                                          

                                                                                     หน้าที่ของคณะกรรมการ
๑ พิจารณากำหนดแนวทาง และวางระเบียบ กฎเกณฑ์ ที่จำเป็นเพื่อการจัดตั้ง ชมรมทหารกองหนุน จังหวัดชลบุรี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
   โดยไม่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ต่อไปให้ถูกต้อง
   สอดคล้องกับกฎหมาย
๒ พิจารณาเตรียมการดำเนินจัดทำกิจกรรมที่เหมาะสมในการฝึก และอย่างมีเกียรติ
๓ พิจารณากำหนดให้มีการประชุมประจำปี เพื่อประสานงาน และการปฏิบัติ ให้เป็นไปโดยต่อเนื่อง

                                                                                           หน้าที่ ที่ปรึกษา
๑ ให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการ ชมรมทหารกองหนุน จังหวัดชลบุรี เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
๒ สนับสนุนการดำเนินงานของ ชมรมทหารกองหนุน จังหวัดชลบุรี ที่ก่อตั้งขึ้นนี้ ตามที่ได้รับการร้องขอ
    ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

แก้ไขโดย ว่าที่ ร้อยตรีศิระ เกาะยุทธ์

๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔