กฎแห่งความปลอดภัยในการใช้อาวุธปืน

กฎแห่งความปลอดภัยในการใช้อาวุธปืน

1.เมื่อจับปืนทุกครั้งให้พึงระลึกเสมอว่า “ปืนทุกกระบอกมีกระสุนบรรจุอยู่”

2.ตรวจปืนทุกครั้งที่จับว่า “มีกระสุนบรรจุอยู่หรือไม่ มีวัสดุใดติดค้างอยู่ในลำกล้องหรือไม่”

3.อย่าเล็งปืนไปที่บุคคล สิ่งมีชีวิต หรือสิ่งของมีค่า ถ้าผู้ยิงไม่ต้องการยิง  แม้ว่าเป็นปืนที่ไม่ได้ 

   บรรจุกระสุนก็ตาม

4.อย่าเล็งปืนไปทางวัสดุอื่นใดที่อาจทำให้หัวกระสุนปืนสะท้อนกลับหรือแฉลบได้ เช่นวัสดุที่มี

   ผิวแบนแข็ง ผิวน้ำ

5.อย่านำนิ้วเข้าโกร่งไกจนกว่าจะชี้ปืนไปที่เป้าหมายและพร้อมที่จะยิง

6.อย่าพูดคุยกับผู้อื่นในขณะยิงปืน

7.อย่าหันปากกระบอกปืนไปทางด้านข้างหรือด้านหลัง ขณะจับปืนอยู่ในแนวยิง

8.เมื่ออยู่ในห้องฝึกหรือสนามยิงปืนต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามผู้ควบคุมการฝึกอย่างเคร่งครัด

9.ถ้าไม่เก็บปืนไว้ในซองปืน ต้องจับในลักษณะเปิดลูกโม่ หรือให้โครงเลื่อนปืนอยู่ในลักษณะค้าง

   โครงเลื่อนปืนไว้

10.การส่งปืนให้ผู้อื่น ต้องส่งปืนในลักษณะเปิดลูกโม่ หรือโครงเลื่อนปืนอยู่ในลักษณะค้างโครง

     เลื่อนปืนไว้

11.อย่าทิ้งปืนที่บรรจุกระสุนปืนไว้ในที่ซึ่งมีบุคคลอื่น โดยเฉพาะเด็กอาจหยิบฉวยเอาไปเล่นได้

     ง่าย

ข้อระวังทั่วไป

1.ใช้ปืนเพื่อป้องกันตัวเป็นทางเลือกสุดท้าย เพราะผู้ใช้ปืนเป็นผู้รับผิดชอบการกระทำทุกอย่างของตน

2.เจ้าของปืนต้องฝึกใช้ปืนอย่างถูกต้อง และฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ

3.เก็บปืนให้พ้นจากบุคคลที่ใช้ปืนไม่เป็น

4.เก็บรักษาปืนและกระสุนให้ถูกวิธี

5.หัวกระสุนปืนสะท้อนผิวแข็งหรือผิวน้ำได้ที่มุมต่ำ และหัวกระสุนที่ตกกลับลงจากท้องฟ้ายังมีความเร็วสูงจนเป็นอันตรายถึงชีวิต

6.คำนึงถึงพื้นที่หลังเป้าหมายว่าหัวกระสุนจะไม่ทะลุเป้าหมาย หรือพลาดเป้าหมายไปก่ออันตรายต่อบุคคลอื่น

7.อย่าล้อเล่นว่าจะใช้ปืนทำร้ายผู้อื่น

8.อย่าจับปืนเมื่อดื่มสุรา

9.อย่าแสดงปืนในที่สาธารณะ ในสถานการณ์ปรกติ

10.อย่าเลียนแบบการถือและบริหารกลไกปืนเหมือนภาพยนตร์

11.ใช้ปืนยิงเท่านั้น อย่าใช้ปืนทุบหรือตี

12.อย่าแสดงตนว่า มีปืนเพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสถูกโจรกรรม

13.เก็บอุปกรณ์เกี่ยวปืนให้พ้นจากสายตาแขกผู้มาเยือนบ้าน

14.พกพาปืนตามกฎหมายกำหนดและระวังอย่าให้เพื่อนบ้านเห็นปืนเวลานำออกไปใส่รถ