สูตรการแต่งตั้งยศ

สูตรการแต่งตั้งยศนักศึกษาวิชาทหาร โดยว่าที่ร้อยโท ชัยรัตน์ สิมเเสน

เรียน  ว่าที่ร้อยเอก  โกเมศ  สังเวียน  รองฯ ชสท.ชบ  (ทำการแทนประธาน ชสท.ชบ)
 
         กระผมได้จัดทำสูตรการแต่งตั้งยศนักศึกษาวิชาทหารขึ้น  ตามระเบียบกระทรวงกลาโหมและระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการแต่งตั้งยศผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหม  ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร ฯ  ฉบับล่าสุด วัตถุประสงค์ในการจัดทำสูตรนี้เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารได้รู้สิทธิในการแต่งตั้งยศทหารตามสิทธิของนักศึกษาวิชาทหารที่จะได้รับ  ประกอบกับในช่วงเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารที่ค่ายฝึกเขาชนไก่  จ.กาญจนบุรี  มีนักศึกษาวิชาทหารบางสถาบันซึ่งผ่านการฝึกภาคสนามมาแล้ว และมีนักศึกษาวิชาทหารจำนวนหนึ่งไปดำเนินการแต่งตั้งยศทหาร และเพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่นักศึกษาวิชาทหารผู้ที่สนใจอีกด้วย กระผมจึงได้จัดทำสูตรการแต่งตั้งยศนี้ขึ้นสำหรับนักศึกษาวิชาทหารโดยเฉพาะ
         สำหรับรูปแบบการนำเสนอนั้นแบ่งออกเป็น  2  ส่วน  คือ ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศผู้สำเร็จวิชาทหาร ฯ ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2537 ( แต่งตั้งยศนักศึกษาวิชาทหารทั้ง 3  เหล่าทัพ )  และระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการแต่งตั้งยศผู้สำเร็จวิชาทหาร ฯ พ.ศ. 2538  ( แต่งตั้งยศนักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทัพบก )  แต่รายละเอียดของเนื้อหาทั้ง 2  ส่วนนี้มีความคล้ายคลึงกัน  โดยนำเสนอหลักเกณฑ์การแต่งตั้งยศของยศนั้นๆ ตามสิทธิและวุฒิการศึกษาที่ได้รับ ได้วางหลักเกณฑ์เป็นขั้นตอนเน้นทำความเข้าใจอย่างง่ายๆ นอกจากนี้กระผมยังได้เพิ่มเติมข้อควรระวัง / ข้อสังเกต / ข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งผมได้ระบุไว้ในสูตรการแต่งตั้งยศนี้อีกด้วย   ลักษณะรูปแบบการนำเสนอเหมือนกับสูตรการครองยศนายทหารประทวนกองหนุนเพื่อเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน ( แต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรี )  ที่กระผมได้จัดทำและนำเสนอทางเว็บบอร์ดของ  ชสท.ชบ. ไปแล้วนั้น
          ขณะนี้กระผมได้จัดทำสูตรการแต่งตั้งยศของนักศึกษาวิชาทหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว  เหลือแต่เพียงตรวจทาน  ตรวจสอบความถูกต้องของตัวอักษรเพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่ระบุไว้ในระเบียบกระทรวงกลาโหมและระเบียบกองทัพบกดังกล่าว  คาดว่าผมจะนำเสนอไปให้พี่โกเมศโดยผมจะส่งรายละเอียดผ่านทางอีเมลล์ภายใน  2  หรือ 3 วัน กระผมหวังว่าสูตรการแต่งตั้งยศของนักศึกษาวิชาทหารนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาวิชาทหารและผู้สนใจได้อย่างมากพอสมควร
                                                                   
                                                          ด้วยความเคารพ
                                                  ว่าที่ร้อยโท ชัยรัตน์   สิมแสน
                                     นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน  จังหวัดทหารบกเลย
                                                         0812742702


 

สูตรการแต่งตั้งยศของนักศึกษาวิชาทหารผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร
( ในส่วนของกองทัพบก  กองทัพเรือ  และกองทัพอากาศ )
ตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร
ตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหม  ตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร  ( ฉบับที่  4 )  พ.ศ. 2537

สูตรที่  1    ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็น   “ สิบตรี   จ่าตรี   หรือจ่าอากาศตรี ” 
                  ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังนี้
          ( 1 )   บุคคลผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่  1   ( รด. ปี  1 )
                            ( 1.1 )   สำเร็จ  รด. ปี  1
                            ( 1.2 )   สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ( ม. 6 )   หรือ
                                         สำเร็จการศึกษาทางด้านวิชาชีพ  ( ปวช. )  หรือเทียบเท่า
                                         ม. 6  ,  ปวช.
                  ( 2 )   บุคคลผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่  2   ( รด. ปี  2 )
                            ( 2.1 )   สำเร็จ  รด. ปี  2   
                            ( 2.2 )   กำลังศึกษาต่อ  หรือ  ไม่สำเร็จการศึกษา  ม. 6  หรือ  ปวช. 
                                         ตามข้อ  ( 1.2 )

สูตรที่  2    ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็น   “ สิบโท   จ่าโท   หรือจ่าอากาศโท ” 
                 ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังนี้
                  ( 1 )   บุคคลผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่  1   ( รด. ปี  1 )
                            ( 1.1 )   สำเร็จ  รด.  ปี  1
                            ( 1.2 )   สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรี  อนุปริญญา
                                         หรือประกาศนียบัตรทางด้านวิชาชีพซึ่งเทียบเท่าได้
                                         ไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา  (  เช่น  วุฒิ ปวส.  เป็นต้น )
                  ( 2 )   บุคคลผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่  2   ( รด. ปี  2 )
                            ( 2.1 )   สำเร็จ  รด.  ปี  2
                            ( 2.2 )   สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ( ม. 6 )   หรือ
                                         สำเร็จการศึกษาทางด้านวิชาชีพ  ( ปวช. )  หรือเทียบเท่า
                                         ม. 6  ,  ปวช.
                  ( 3 )   บุคคลผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่  3   ( รด. ปี  3 )
                            ( 3.1 )   สำเร็จ  รด.  ปี  3
                            ( 3.2 )   กำลังศึกษาต่อ  หรือ  ไม่สำเร็จการศึกษา  ม. 6  หรือ  ปวช. 
                                         ตามข้อ  ( 2.2 )

สูตรที่  3   ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็น   “ สิบเอก   จ่าเอก   หรือจ่าอากาศเอก ”
                 ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังนี้
                  ( 1 )   บุคคลผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่  2   ( รด. ปี  2 )
                            ( 1.1 )   สำเร็จ  รด.  ปี  2
                            ( 1.2 )   สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรี  อนุปริญญา
                                         หรือประกาศนียบัตรทางด้านวิชาชีพซึ่งเทียบเท่าได้
                                         ไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา  ( เช่น  วุฒิ ปวส.  เป็นต้น )

                  ( 2 )   บุคคลผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่  3   ( รด. ปี  3 )
                            ( 2.1 )   สำเร็จ  รด. ปี  3
                            ( 2.2 )   สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ( ม. 6 )   หรือ
                                         สำเร็จการศึกษาทางด้านวิชาชีพ  ( ปวช. )  หรือเทียบเท่า
                                         ม. 6  ,  ปวช.

สูตรที่  4   ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็น   “ จ่าสิบตรี   พันจ่าตรี   หรือพันจ่าอากาศตรี ” 
                 ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังนี้
                  ( 1 )   บุคคลผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่  3   ( รด. ปี  3 )
                            ( 1.1 )   สำเร็จ  รด. ปี  3
                            ( 1.2 )   สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรี  อนุปริญญา
                                         หรือประกาศนียบัตรทางด้านวิชาชีพซึ่งเทียบเท่าได้
                                         ไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา  ( เช่น  วุฒิ ปวส.  เป็นต้น )
                  ( 2 )   บุคคลผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่  4   ( รด. ปี  4 )
                            ( 2.1 )   สำเร็จ  รด. ปี  4
                            ( 2.2 )   กำลังศึกษาต่อ  หรือ  ไม่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
                                         อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรทางด้านวิชาชีพซึ่งเทียบเท่าได้ 
                                         ไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา  ( หลักสูตร ปวส.  หรือเทียบเท่า  )

สูตรที่  5   ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็น   “ จ่าสิบโท   พันจ่าโท   หรือพันจ่าอากาศโท ”
                 ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังนี้
                  ( 1 )   บุคคลผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่  4   ( รด. ปี  4 )
                            ( 1.1 )   สำเร็จ  รด. ปี  4
                            ( 1.2 )   สำเร็จการศึกษาได้รับอนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตร
                                         ทางด้านวิชาชีพซึ่งเทียบเท่าอนุปริญญา  ( เช่น  วุฒิ ปวส.
                                         หรือเทียบเท่า  เป็นต้น )

สูตรที่  6   ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็น  “ จ่าสิบเอก   พันจ่าเอก   หรือพันจ่าอากาศเอก ”
                 ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังนี้
                 ( 1 )   บุคคลผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่  4   ( รด. ปี  4 )
                            ( 1.1 )   สำเร็จ  รด. ปี  4
                            ( 1.2 )   สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรี  หรือประกาศนียบัตร   
                                         ทางด้านวิชาชีพซึ่งเทียบเท่าปริญญาตรี
                 ( 2 )   บุคคลผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่  5     ( รด. ปี  5 )
                            ( 1.1 )   สำเร็จ  รด. ปี  5
                            ( 1.2 )   กำลังศึกษาต่อ  หรือ  ไม่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
                                         อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรทางด้านวิชาชีพซึ่งเทียบเท่าได้
                                         ไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา   ( หลักสูตร ปวส.  หรือเทียบเท่า )

สูตรที่  7   ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็น “ ว่าที่ร้อยตรี  ว่าที่เรือตรี  หรือว่าที่เรืออากาศตรี ” 
                 ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังนี้
                 ( 1 )   บุคคลผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่  5     ( รด. ปี  5 )
                            ( 1.1 )   สำเร็จ  รด. ปี  5
                            ( 1.2 )   สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรี  อนุปริญญา
                                         หรือประกาศนียบัตรทางด้านวิชาชีพซึ่งเทียบเท่าได้
                                         ไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา  ( เช่น  วุฒิ ปวส.  เป็นต้น )
                            ( 1.3 )   ได้รับการฝึกอบรมตามระเบียบการแต่งตั้งยศของ
                                          เหล่าทัพแล้ว

ข้อควรระวัง / ข้อสังเกต / ข้อมูลเพิ่มเติม
              ( 1 )    ให้อ่านสูตรที่  5  ( แต่งตั้งยศจ่าสิบโท  พันจ่าโท  หรือพันจ่าอากาศโท )
และสูตรที่  6  ( แต่งตั้งยศจ่าสิบเอก  พันจ่าเอก  หรือพันจ่าอากาศเอก  ข้อ ( 1 )  ทั้งหมด )
อย่างเคร่งครัดและรอบคอบ

              ( 2 )    ผู้ที่สำเร็จวิชาทหารชั้นปีที่  1  และชั้นปีที่  2  ที่จะได้รับการแต่งตั้งยศ
ตามหลักเกณฑ์สูตรที่  1 ,  2  และ  3  ให้เข้ารับราชการในกองประจำการ
ครบกำหนดและปลดเป็นทหารกองหนุน  ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
ก่อน   (  ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร
ตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหม  ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร 
( ฉบับที่  4 )  พ.ศ. 2537  ข้อ  4  ( ข้อ  9  ทวิ )  )

              ( 3 )    ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่  3  ขึ้นไป  ให้ได้รับการแต่งตั้งยศ
ตามหลักเกณฑ์ในสูตรที่  2 ,  3 ,  4 ,  5 , 6  และ  7  แล้วแต่กรณี   และเมื่อได้รับการ
แต่งตั้งยศแล้วผู้ใดยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนกองประจำการและปลดเป็นทหารกองหนุน
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารให้รีบดำเนินการทันที   
( ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร
ตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหม  ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร
( ฉบับที่  4 )  พ.ศ. 2537  ข้อ  4  ( ข้อ  9  ตรี )  )

              ( 4 )   นักศึกษาวิชาทหารหญิงที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่  3  ขึ้นไป
ให้ได้รับการแต่งตั้งยศตามหลักเกณฑ์ในสูตรที่  2 ,  3 ,  4 ,  5 , 6  และ  7 
แล้วแต่กรณี   และเมื่อได้รับการแต่งตั้งยศแล้วให้ปลดเป็นทหารหญิงพ้นราชการ   
(  ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร
ตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหม  ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึก
วิชาทหาร ( ฉบับที่  2 )  พ.ศ. 2529  ข้อ  3  ( ข้อ  10  ทวิ )  )

   ( 5 )   ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารจากต่างประเทศ  ซึ่งกระทรวงกลาโหม
รับรองวิทยฐานะเทียบเท่าผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การฝึกวิชาทหารและสำเร็จการศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการหรือทบวงมหาวิทยาลัย
รับรองวิทยฐานะเทียบเท่า  ให้ขอแต่งตั้งยศได้ตามหลักเกณฑ์ในสูตรการแต่งตั้งยศนี้
โดยอนุโลม    ( ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศผู้สำเร็จการฝึก
วิชาทหาร  ตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหม  ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การฝึกวิชาทหาร  พ.ศ. 2524  ข้อ  10 )

              ( 6 )    ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารที่ได้รับการแต่งตั้งยศตามสูตรการแต่งตั้งยศนี้
เมื่อได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการทหารตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร
ให้ถือว่าผู้นั้นได้คืนยศทหารที่ได้รับอยู่เดิม  ส่วนการขอแต่งตั้งยศเป็นข้าราชการทหารใหม่
ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของ
ข้าราชการทหาร  และให้ส่วนราชการที่ได้รับการบรรจุปฏิบัติเกี่ยวกับการจำหน่าย
หรือแก้ไขบัญชีทหารกองหนุนตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเตรียมพล
(  ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร  ตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหม  ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร  ( ฉบับที่  3 )
พ.ศ. 2531  ข้อ  3  ( ข้อ  13  ทวิ )  )

ข้อมูล  :    ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศผู้สำเร็จการฝึก
                วิชาทหาร  ตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหม  ตามกฎหมายว่าด้วยการ
                ส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร  พ.ศ. 2524    ประกาศ  ณ  วันที่  3  ธันวาคม
                พ.ศ. 2524    (  ให้ยกเลิกเฉพาะข้อความในข้อ  3.  ข้อ  4.  ข้อ  5.  ข้อ  6.  ข้อ  7.
               ข้อ  8.   และข้อ  9.  แห่งระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศผู้สำเร็จ
               การฝึกวิชาทหาร  ตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหม  ตามกฎหมายว่าด้วยการ
               ส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร  พ.ศ. 2524    และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้ในข้อ  3. 
               ข้อ  4.  ข้อ  5.  ข้อ  6.  ข้อ  7.  ข้อ  8.  และข้อ  9.  แห่งระเบียบกระทรวงกลาโหม

                ว่าด้วยการแต่งตั้งยศผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ตามหลักสูตรของกระทรวง
                กลาโหม  ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร  ( ฉบับที่  4 ) 
                พ.ศ. 2537   แทน )
     
                ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร
                ตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหม  ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึก
                วิชาทหาร ( ฉบับที่  2 )  พ.ศ. 2529   ประกาศ  ณ  วันที่  19  กันยายน
                พ.ศ. 2529

                ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร
                ตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหม  ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึก
                วิชาทหาร  ( ฉบับที่  3 )  พ.ศ. 2531    ประกาศ  ณ  วันที่  1  กันยายน
                พ.ศ. 2531

                ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร
                ตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหม  ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึก
                วิชาทหาร  ( ฉบับที่  4 )  พ.ศ. 2537    ประกาศ  ณ  วันที่  19  ธันวาคม 
                พ.ศ. 2537ว่าที่ร้อยโท ชัยรัตน์   สิมแสน
นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน   จังหวัดทหารบกเลย
มอบให้เป็นวิทยาทาน
081 - 2742702