อคติ ๔

อคติ แปลว่า ความไม่เที่ยงธรรม,ความไม่ยุติธรรม ความลำเอียง,ไม่ควรประพฤปฏิบัติ

อคติ เป็นธรรมชาติของมนุษ์ที่ยังมีกิเลส ถ้ากิเลสหนาก็มีความอคติมาก ถ้ากิเลสน้อยก็มีความอคติน้อย พระสกทาคามีสามารถละอคติได้เด็ดขาด โดยปกติมนุษย์ทั่วไปจะคิดถึงประโยชน์ส่วนตัว ครอบครัว ญาติพี่น้อง พวกพ้องก่อนเสมอ เป็นสาเหตุให้ความถูกใจอยู่เหนือความถูต้อง

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงสอนเรื่องอคติ ๔ คือ

๑.ฉันทาคติ แปลว่า ลำเอียงเพราะรัก หรือความพอใจ

๒.โทสาคติ แปลว่า ลำเอียงเพราะโกรธ หรือเกลียด

๓.โมหาคติ แปลว่า ลำเอียงเพราะความเขลา โดยไม่พิจารณาให้ถ่องแท้ว่าอะไรถูก อะไรผิด อะไรควร หรืออะไรไม่ควร

๔.ภยาคติ แปลว่า ลำเอียงเพราะกลัว หรือเกรงใจ

อคติ ทั้ง๔ นี้เป็นสาเหตุทำให้เกิดความลำเอียง ในสังคมปัจจุบันนี้ลืมธรรมะเรื่องนี้ ทำให้คนดีมีคุณธรรมถูกใส่ร้ายจากคนชั่ว คนทุศิล คนที่แสวงหาผลประโยชน์ของชาติเพื่อพวกพ้องและตนเอง ทำให้ประชาชนบางกลุ่มเข้าใจผิดเชื่อตามคำพูดของชั่วเหล่าโดยไม่ได้พิจารณาและแสวงหาข้อเท็จจริงก่อน เพราะมีอคติธรรม๔ ขอให้สมาชิกชมรมฯทั้งหลายโปรดศึกษา อคติ๔ นี้ให้เข้าใจ พิจาณาเรื่องต่างๆในสังคมแล้วเราจะรู้ว่าใครเป็นคนดีหรือคนชั่ว