บุญกิริยาวัตถุ ๓ อย่าง

บุญกิริยาวัตถุ ๓ อย่าง

สิ่งเป็นที่ตั้งแห่งบำเพ็ญบุญ เรียกบุญกิริยาวัตถุ โดยย่อมี ๓ อย่าง

๑.ทาน ในบุญกิริยาวัตถุ มีลักษณะ ๓ ประการ คือ

๑.๑ ให้เพื่อบูชาคุณ ได้แก่ ถวายจตุปัจจัย แก่ภิกขุ สามเณร เป็นต้น

๑.๒ ให้เพื่อปฏิการ ได้แก่ มอบให้แก่ผู้ทำอุปการะก่อน มีบิดา มารดา เป็นต้น

๑.๓ ให้เพื่ออนุเคราะห์ คือ ให้แก่คนตกทุกข์ ได้ยาก เป็นต้น

       วัตถุที่ควรให้ ตัวอย่าง ๑๐ อย่าง คือ ๑.ข้าว ๒.น้ำ ๓.ผ้า ๔.พาหนะ ๕.มาลัย ๖.ของหอม ๗.เครื่องลูบไล้ ๘.ที่นอนและที่พัก ๙.ประทีป(แสงสว่าง) ๑๐.แม้สิ่งอื่นไม่มีโทษก็ให้ได้ ถือเป็นวัตถุทาน

๒.ศิลมัย บุญสำเร็จด้วยการรักษาศิล

๓.ภาวนามัย บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนา

    ภาวนา แบ่งออกเป็น ๒ คือ

๑.สมถะภาวนา ได้แก่การบำเพ็ญภาวนา โดยการนั่งสมาธิให้จิตสงบ เมื่อจิตมีความสงบ ทำให้ละนิวรณ์ ๕ ได้

๒.วิปัสสนาภาวนา ได้แก่การบำเพ็ญภาวนาพิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในกาย ในใจ เพื่อให้เกิดปัญญา และผู้ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาเกิดปัญญาจะเห็นธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นเขาหลักไตรลักษณ์ คือ เห็นอนิจจัง เห็นทุกขัง เห็นอนัตตา