นิวรณ์ ๕

นิวรณ์ ๕

นิวรณ์ แปลว่า ธรรมอันเป็นเครื่องกลั้นไม่ให้บรรลุความดี มี ๕ ประการ

๑.กามฉันท์ คือ ความพอใจในเบญจกามคุณ (รุูป รส กลิ่น เสียงและโผฏฐัพพะ) มีอุปมาดัง น้ำที่ระคนด้วยสี

๒.พยาบาท คือ ความปองร้ายผู้อื่น มีอุปมาดั่ง น้ำที่เดือนพล่าน

๓.ถีนมิทธะ คือทความหดหู่ ความง่วงเหงาหาวนอน การเคลิ้มหลับ มีอุปมาดั่ง น้ำที่ถูกจอกแหนปกคลุม

๔.อุทธัจจกุกกุจจะ หมายถึง ความฟุ้งซ้าน รำคาญใจ มีอุปมาดั่ง น้ำที่ถูกพัดให้กระเพื่อมอยู่ตลอดเวลา

๕.วิจิกิจฉา หมายถึง ความลังเล ความไม่แน่ใจ ความสงสัย มีอุปมาดั่ง น้ำที่ขุ่นและตั้งอยู่ในที่มืด